Statut


STATUT


Stowarzyszenia Forum Chociwelskie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.      Stowarzyszenie Forum Chociwelskie  zwane dalej „Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.


§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.


§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.


§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chociwel.


§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.


§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.


§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.


§ 9

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


§ 10

Stowarzyszenie może tworzyć partnerstwa, konsorcja w celu pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań statutowych.


Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

 

§ 11

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy oraz regionu.

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.§ 12

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      prowadzenie przedszkola, świetlicy na zasadach prawem przewidzianych;

2)      prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych; turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3)      szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promowanie wizerunku polskiej wsi;

4)      organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;

5)      organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;

6)      wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet;

7)      organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej;

8)      wspieranie rozwoju gospodarczego gminy;

9)      edukację ekologiczną mieszkańców gminy;

10)    ochronę przyrody i krajobrazu;

11)    tworzenie nowych miejsc pracy;

12)    tworzenie systemów stypendialnych;

13)    wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej;

14)    promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

15)    działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku, prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej;

16)    wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

17)    współpraca z dziećmi i młodzieżą wiejską w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie twórczych postaw i działań;

18)    kreowanie liderów lokalnych;

19)    aktywizowanie środowisk wiejskich w kierunku rozwoju różnych form drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej;

20)    współpracę z partnerami zagranicznymi w zakresie aktywizacji obszarów wiejskich;

21)    podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich.


 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych;

2)      członków wspierających;

3)      członków honorowych.


§ 15

1.      Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która ukończyła 16 lat.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

1.      Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego;

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.


2.      Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.


§ 17

1.      Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2.      Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust.2  pkt.2 i pkt.3.


§ 18

1.      Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2.      Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust.2  pkt.3 oraz praw określonych w § 16 ust.1 pkt.1.


§ 19

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.      W przypadku określonym w ust.1 pkt.3 i pkt.4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4.      Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później - bez względu na liczbę obecnych członków.

2.      Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).  Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


§ 22

1.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany przez Zarząd. Uzupełnienie składu osobowego następuje w formie Uchwały Zarządu przez włączenie do władz Stowarzyszenia tych członków, którzy przy wyborze władz przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie weszli do władz, a otrzymali największą liczbę głosów, w kolejności uzyskania głosów.

2.      W przypadku niemożności uzupełnienia władz Stowarzyszenia w oparciu o § 22 ust 1 przeprowadza się wybory uzupełniające członków władz przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


 

Walne Zebranie Członków

§ 23

 

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 24

 

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5.      Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

6.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powiadamia Zarząd co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później.


§ 25

 

1.      Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)      wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

4)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7)      podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

8)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9)      podejmowanie chwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,


§ 26

 

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.      Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd


§ 27

1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd składa się z 7 członków.

3.      Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.


§ 28

1.      Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7)      uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9)      podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników etatowych,

10)    podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji społecznych i gospodarczych,

11)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

12)    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

13)    reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.Komisja Rewizyjna

§ 29

 

1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.


§ 30

 

1.       Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie przynajmniej raz na 1 rok całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

7)      wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków.

8)      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.


§ 31

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.      Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać

z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 32

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.


§ 33

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki,

3)      wpływy z własnej działalności

4)      dochody z majątku Stowarzyszenia

5)      subwencje i dotacje.

2.      Wszelkie środki uzyskane przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.§ 34

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest łącznie dwóch  członków Zarządu  w tym Prezes.
Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

   § 35

 

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później) - bez względu na liczbę obecnych członków.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).


Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Założycieli w dniu 29.04. 2008 r.

Ostatnio realizowany projekt
 
Organizacja warsztatów
rękodzielniczych
z obszaru objętego LSR

Reklama
 
 
Jesteś 5931 odwiedzający w tym miesiącu naszą stronę. Zapraszamy ponownie.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=